PROTEST PRACOWNIKÓW
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

O co walczymy?

Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem.

Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych.

Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki.

Ponadto rząd nie wywiązał się ze zobowiązań 30-procentowych podwyżek w czasie trzech lat, zawartych podczas wprowadzania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r.– w okresie, gdy poziom wzrostu cen był znacznie niższy niż obecnie.

Projekty ustawy o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Protestują z nami

Liczba uczelni, z których organizacje związkowe dołączyły do protestu:

0
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Filia AWF w Białej Podlaskiej
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • SGGW w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktualności

Miejsce: Warszawa, MEiN, al. Szucha 25
Kiedy: 1.09.2023, godzina 12:00

🎓 1 września będziemy protestować w obronie godnych warunków pracy na polskich uczelniach i w placówkach badawczych.

💰 Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje.

Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca.

Zależy nam na naszych studentach i studentkach wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat 🌎

Domagamy się:

🔴 zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20% w 2023 roku 

🔴 gwarancji wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

🔴 ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami zasadniczymi nauczycieli akademickich

🔴 zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe od 2023 roku 

Do zobaczenia na pikiecie 1 września 👋

Nasza wspólnota akademicka jest zbulwersowana kłamstwem, które Minister Edukacji i Nauki przekazał opinii publicznej w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Oto dowód:

Szanowny Panie Ministrze, dlaczego Pan kłamie i oszukuje opinię publiczną. Jesteśmy tym bardziej zbulwersowani, gdyż od Pana – doktora habilitowanego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – oczekujemy etycznych zasad postępowania, które są zapisane w Kodeksie etyki nauczyciela akademickiego.  Jedną z zasad etycznych jest, że nauczyciel akademicki we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej i społecznej odznacza się rzetelnością wobec faktów oraz odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje
i skutki swojego postępowanie jako badacza, dydaktyka i osoby publicznej.

Oto dowód Pana kłamstwa:

w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 1901) parlament wprowadził artykuł 71.a w brzmieniu:

„Art. 71a.

 1. W roku 2021 uczelnie publiczne, uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oprócz środków, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, otrzymują w formie subwencji środki finansowe w łącznej kwocie 1 mld zł.
 2. Subwencje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.
 3. Subwencje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem rodzaju podmiotu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ustępie 2 tego artykułu wyraźnie jest powiedziane na co mają być przeznaczone te środki. Przeznaczenie tych środków na wynagrodzenia byłoby nie tylko złamaniem prawa ale zagrożone byłoby odpowiedzialnością karną. Pan Minister to dokładnie wiedział i mówiąc słowa o przeznaczeniu tych środków na podwyżki dla nauczycieli akademickich cynicznie kłamał.

Kolejna sprawa to zapowiedź przeznaczenia kilkudziesięciu milionów złotych na podwyżki od 1 października 2022 roku. Panie Ministrze doskonale Pan wie z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, że koszty Uczelni związane ze zwiększeniem od 1 stycznia 2022 roku płacy minimalnej wyniosą około 35 do 45 milionów złotych. Pieniądze które Pan proponuje na podwyżki już zostały skonsumowane poprzez ustawowe podniesienie płacy minimalnej.

Panie Ministrze, na wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce na 2022 rok potrzeba około 3,2 mld złotych i oczekujemy od Pana konkretnych działań jak ten problem rozwiązać.

 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dnia 22.12.2021 cztery poznańskie organizacje uczelniane ZNP wysłały do Wojewody Wielkopolskiego pismo, w którym wyraziły protest wobec sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności braku podwyżek pracowników tego sektora. Wojewoda przesłał pismo do Ministra Edukacji i Nauki, a w dniu 25 stycznia 2022 r. przysłano odpowiedź z Ministerstwa. W piśmie od Ministra jest istotna informacja dotycząca daty zakończenia prac Zespołu ds. przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych powołanego przez Ministra Czarnka – jest to 31 marca 2022 r. Dla nas to data krytyczna, jeśli zaproponowane rozwiązania nie spełnią oczekiwań środowiska akademickiego będziemy musieli podjąć bardziej zdecydowane działania protestowe. W załączeniu pisma dotyczące sprawy.

Pismo ZNP | Odpowiedź wojewody | Odpowiedź z ministerstwa

 

 

O problemach, z którymi zmagają się pracownicy uczelni, poinformowała w swoim piśmie do Premiera RP również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Kolejna grupa przedstawicieli środowiska akademickiego zwraca uwagę na pilną potrzeba działania w zakresie finansowania polskich uczelni.


Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

11 lutego organizacje zakładowe na uczelniach i w instytutach naukowych przesłały pisma do Premiera RP i Ministra Edukacji i Nauki, w których domagamy się realizacji naszych postulatów. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 28  stycznia 2022 r. podjęła decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. Podjęte w ramach akcji działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, w ustawie budżetowej na rok 2022 nie zagwarantowano żadnych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych, nie zwiększono też znacząco nakładów na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i nauki.

Przypominamy, że nasze postulaty to realizacja zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli:

 • 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020
 • podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich
 • domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB

Efektem prowadzonej akcji protestacyjnej było m.in. powołanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych, którego głównym zadaniem miało być dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie. Zespół spotkał się dwa razy, w grudniu 2021 r. i w styczniu br., kolejne spotkanie planowane jest w lutym 2022 r. Niestety, jak do tej pory nie padły ze strony Ministerstwa żadne konkretne propozycje. Dlatego zmuszeni jesteśmy do kontynuacji akcji protestacyjnej i podejmowania dalszych działań w tej sprawie, o których będziemy informować na bieżąco.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSzWiN ZNP

/-/ Aneta Trojanowska

Z dr Błażejem Mądrzyckim, rzecznikiem i koordynatorem ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, wiceprezesem Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, rozmawia Jarosław Karpiński

 
Zachęcamy, aby przesyłać zdjęcia z dzisiejszych wydarzeń, pikiet, konferencji prasowych na adres protestszkolnictwa@znp.edu.pl
Znamy już pierwsze szczegóły dotyczące Zespołu ds. wynagrodzeń, o powołaniu którego informowaliśmy kilka dni temu.
Na 16 grudnia zostało zaplanowane pierwsze posiedzenie zespołu, którego zadaniem będzie przedstawienie Ministrowi analizy dotyczącej aktualnego stanu wynagrodzeń na uczelniach publicznych.
Do współpracy zaproszono przedstawicieli związków zawodowych, KRASP, KRPUZ oraz RGNiSW.
Kolejne organizacje przyłączają się do protestu. Razem z nami protestować będzie Inicjatywa Pracownicza.
Minister zadeklarował gotowość do rozmów w sprawie podwyżek. Czekamy na szczegóły. Jesteśmy otwarci i gotowi do rozmów.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje o wszczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. W grudniu br. przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem. Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych. Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto rząd nie wywiązał się ze zobowiązań 30-procentowych podwyżek w czasie trzech lat, zawartych podczas wprowadzania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. – w okresie, gdy poziom wzrostu cen był znacznie niższy niż obecnie.

Żądamy realizacji zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli:

 • 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020
 • podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich
 • domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB

Przypominamy, że premier Mateusz Morawiecki powiedział 30 lipca 2021 r., że „kiedy wynagrodzenia rosną dwa razy szybciej niż inflacja, oznacza to, że za zarabianą kwotę możemy kupić dwa razy więcej”. Natomiast 4 listopada 2021 r. wicepremier RP Henryk Kowalczyk dodał, że „jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni”. Słowa te można uznać za symbol w kontekście okazałych podwyżek wynagrodzeń, które władza nadała własnym przedstawicielom. Nie od dziś wiemy, że rząd sam się wyżywi. Niestety, w odniesieniu do pracowników szkolnictwa wyższego i nauki rządowa matematyka wygląda inaczej. Na rok 2022 nie zaplanowano dla nas żadnych podwyżek wynagrodzeń, podobnie jak miało to miejsce w roku 2021. W praktyce oznacza to kolejny rok istotnego spadku realnych płac. Miarą arogancji władzy mogą być słowa Wiceministra Edukacji i Nauki Włodzimierza Bernackiego z 8 listopada 2021 r., że podwyżki wynagrodzeń pracowników akademickich „nie jest to kwestia pierwszoplanowa”.

„Efektem naszych działań protestacyjnych będą wystąpienia przed uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi. Protesty odbędą się tego samego dnia przed wszystkimi uczelniami w całej Polsce. Planujemy, że będzie to 20 grudnia 2021 r. Chcemy zwrócić uwagę rządu, że dalsze niedofinansowanie szkolnictwa wyższego będzie prowadziło do jego zapaści”.

Przeczytaj wywiad z Januszem Szczerbą, prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP »